Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Egyéni védőeszközök biztosítása

Egyéni védőeszköz

1) minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá

2) az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata az 1) pont szerinti cél elérése (65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet)

A közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak, nem minősül védőeszköznek.

Egyéni védőeszközök biztosítása

A munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel kell, hogy ellássa, amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg.

Az egyéni védőeszközök biztosítása minden esetben kötelező, ha a védendő testrész, szerv, sérülésnek, ártalomnak van kitéve és az alkalmazottak műszaki és szervezési, igazgatási jellegű védelme nem elegendő.

A munkáltató a kockázatok ismeretében írásban tartozik meghatározni a védőruhák, egyéni védőeszközök juttatásának rendjét munkahelyenként és munkakörönként.

Az egyéni védőeszköz juttatásának rendje tartalmazza azoknak a munkafolyamatoknak, technológiáknak – ideértve a munkaeszközöket és anyagokat, valamint a kockázatot is –, a megnevezését, amelyek védőeszköz használatát indokolják, valamint a juttatott védőeszköz típusát és a védőeszköz használatával járó egyéb előírásokat is. Pl. a védőeszköz ellenőrzése, tárolása, cseréje, karbantartása, az elhasználódott védőeszköz veszélyes hulladékként történő kezelése.

Szintén rögzíteni kell a védőeszköz használatának feltételeit, beleértve a használat időtartamát is.

E feladat munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkáltatónak előzetesen tájékoztatnia kell a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi, továbbá gondoskodnia kell arról – szükség esetén gyakorlati képzéssel –, hogy a munkavállaló megtanulja a védőeszköz használatának módját

A tájékoztatás és a gyakorlati képzés megtörténtét a munkáltatónak írásban kell dokumentálnia és azt a munkavállalóval alá kell íratnia.

A munkáltató további kötelezettségei az egyéni védőeszközökre vonatkozóan:

 • Folyamatosan ellenőrzi az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát
 • A kockázatbecslésre, a védőeszköz kiválasztására vonatkozó adatokat, a mérési eredményeket, a szakértői véleményeket és ajánlásokat, továbbá a védőeszköz juttatásával kapcsolatos egyéb dokumentumokat naprakészen tartja nyilván, és azokat az ellenőrzést végző hatóság kérelmére bemutatja
 • A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen

Az egyéni védőeszközök kategóriába sorolás

A védőeszközök védelmi szintjük alapján három kategóriába tartoznak

1. kategória

Azok a védőeszközök tartoznak ide, amelyek viszonylag kis egészségkárosodást okozó veszélyekkel szemben védenek. Ezeknél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó képes az adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal megítélni, az alkalmazásának szükségességét kellő időben megállapítani, és azt az előbbiek alapján megfelelően használni.

Potenciális veszélyek:

 • felületi sérülést okozó mechanikai veszélyek (pl. kertészkesztyű, ujjvédő)
 • gyengén agresszív hatású tisztító-, illetőleg karbantartószerek, melyek hatása minden nehézség nélkül visszafordítható (pl. hígított tisztítószer-oldatok ellen védelmet nyújtó kesztyű)
 • az 50 °C-t nem meghaladó felületi hőmérsékletű tárgyak kezelése
 • veszélyes ütéssel együtt nem járó tárgyak kezelése (pl. kesztyű, kötény)
 • nem szélsőséges vagy kivételes időjárási, légköri körülmények (pl. fejvédelem, időjárás hatásai ellen védelmül szolgáló ruházat, lábbeli)
 • gyenge ütések és rezgések, amelyek nem a test életfontosságú területeire hatnak, nem okoznak maradandó sérüléseket (pl. a fejbőr vagy haj védelmét szolgáló könnyű fejvédők, kesztyűk, könnyű cipők)
 • napsugárzás (pl. napszemüveg)

2. kategória

Ide tartoznak mindazok a védőeszközök, amelyek nem tartoznak az 1., illetőleg a 3. kategóriába

3. kategória

Ebbe a kategóriába mindazok a komplex tervezésű védőeszközök tartoznak, amelyek a halálos kimenetelű balesetek, a súlyos, visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek, és amelynél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó a közvetlen hatásokat nem tudja kellő időben felismerni

Védőeszközök:

 • a szűrőtípusú légzésvédő eszközök, amelyek a szilárd anyagok, illetőleg folyékony aeroszolok, vagy ingerlő, veszélyes, mérgező, illetőleg radiotoxikus hatású gázok ellen védenek
 • a légkörtől teljes mértékben elszigetelő légzésvédő eszközök, beleértve a búvárkészülékeket is
 • azok a védőeszközök, amelyek kémiai hatások, illetőleg ionizáló sugárzások ellen korlátozott idejű védelmet biztosítanak
 • azok a védőeszközök, amelyek hő hatásának kitett környezetben használhatók, ahol a környezeti levegő értéke eléri, vagy meghaladja a 100 °C-ot, vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak jelen, függetlenül attól, hogy infravörös sugárzás, láng vagy nagyobb méretű olvadt anyagok fröccsenése fennáll-e vagy nem
 • a hideg környezeti hatás elleni védőeszközök, ha a környezeti hőmérséklet -50 °C alatt van, vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak
 • azok a védőeszközök, amelyek a magasból történő leesés, zuhanás ellen védenek
 • mindazok a védőeszközök, amelyek a villamosság által okozható kockázati tényezők ellen védelmet biztosítanak, a feszültség alatt álló berendezéseken vagy feszültség közelében végzett tevékenységnél, illetőleg a nagyfeszültség alatt lévő berendezésektől való elszigetelést szolgálják.

A munkahelyeken végzett kockázatelemzések keretében kerül meghatározásra, hogy az egyes munkafolyamatok során milyen típusú egyéni védelemre van szüksége a munkavállalónak.

A védőeszköz kiválasztásánál figyelembe kell venni

 • a kockázatok jellegét és mértékét
 • a munkavállaló által végzett fizikai munka mértékét
 • a klimatikus környezetet
 • a védőeszköz használatának egészségi (egyéni) alkalmassági feltételeit, illetve annak egészségi korlátjait
 • a védőeszköz védelmi képességét

A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs, a védőképesség csökkenés esetén a cseréről azonnal gondoskodni kell!

 

Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni.

A gyártó által a forgalmazott védőeszközzel együtt kötelezően adott tájékoztatónak a gyártó, illetve az Európai Közösségekben letelepült megbízottja nevén és címén kívül minden hasznos adatot tartalmaznia kell az alábbiakra vonatkozóan

 • a tárolási, használati, tisztítási, karbantartási, ellenőrzési és fertőtlenítési utasítások. A gyártó által ajánlott tisztító-, karbantartó vagy fertőtlenítőszerek a használatuk során nem lehetnek semmilyen káros hatással sem a védőeszközre, sem a felhasználóra
 • a védőeszköz védelmi szintjének vagy kategóriájának ellenőrzését célzó műszaki vizsgálatok során alkalmazandó feltételek
 • a védőeszközzel együtt használható járulékos elemek, valamint a megfelelő cserealkatrészek jellemzői
 • a megfelelő védelmi szintek a különböző mértékű kockázatokkal szemben, és az azoknak megfelelő használati határok
 • a védőeszköz vagy bizonyos alkotóelemeinek elhasználódási ideje vagy határideje
 • a megfelelő csomagolásfajta a védőeszköz szállításához
 • a jelölések jelentése
 • a védőeszköznek a további reá vonatkozó, nem e rendelet előírásának történő megfelelést kifejező EK jelölés. Ha a külön jogszabály lehetővé teszi a választást annak és e rendeletnek alkalmazása között, akkor az EK jelölés a választott előírásnak történő megfelelést fejezi ki
 • a védőeszköz tervezésébe bevont bejelentett (notifikált) szerv neve, címe és azonosítási száma

 

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép