Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat

A Munkavédelmi törvény (58.§) a munkáltató számára kötelezővé teszi, hogy valamennyi munkavállalójára kiterjedően foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatot biztosítson.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása történhet a munkáltató által működtetett vagy a munkáltatóval kötött szerződés alapján külső szolgáltató útján.

A szolgálat a munkáltató felelősségének érintetlenül hagyásával közreműködik az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások megelőzésében, a munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősített, külön jogszabályok által előírt feladatok ellátásában.

A foglalkozás-egészségügy feladata:

 • a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki), a munkahelyi kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása és folyamatos ellenőrzése,
 • javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire.
 • a munka adaptálása a munkavállalók képességeihez testi, szellemi és lelki egészségi állapotuknak megfelelően;
 • a munkavállalók egészségének ellenőrzése munkájukkal kapcsolatban.

A munkáltatónak biztosítania kell, hogy munkavállalói és azok munkavédelmi képviselői a munkakörülményeikkel kapcsolatban biztosított jogaik gyakorlása során a szükséges felvilágosítást a foglalkozás-egészségügyi szolgálattól megkaphassák.

A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi:

 • a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat
 • a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását
 • a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a szerződésben - a helyi körülmények figyelembevételével - meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül
 • az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást
 • a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat
 • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást
 • a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat
 • a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását
 • az 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát

A szolgálat közreműködik

 • a Mvt. 58. §-ában felsorolt munkáltatói feladatok ellátásában, különösen
 • a munkahelyi veszélyforrások feltárásában
 • munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában
 • a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében;
 • a foglalkozási rehabilitációban
 • a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában

Ennek megfelelően a foglalkozás-egészségügyi Szolgálat

 • részt vesz a létesítmények, gépek, berendezések, munkavédelmi üzembe helyezésén,
 • részt vesz az egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia rendeltetésszerű alkalmazása során bekövetkezett veszélyeztetés kivizsgálásában,
 • részt vesz a munkahelyi kockázatértékelés elvégzésében, felülvizsgálatában,
 • elvégzi a megelőzési stratégia munkaegészségügyi tartalmának kialakítását,
 • részt vesz az egyéni védőeszközjuttatás belső rendjének meghatározásában,
 • feladata az elsősegélynyújtó személyek szakmai felkészítése, irányítása
 • és a vezetői szemléken, ellenőrzéseken való képviselet

 

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép