Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Időszakos felülvizsgálat

A munkáltatónál használt munkaeszközök, gépek, berendezések biztonságos állapotának felmérésére szolgál az időszakos felülvizsgálat.

Ezzel a munkáltatónak valamennyi olyan általa használt, alkalmazott gépéről, berendezéséről készül megbízható műszaki dokumentációja, melynek működése kockázatot, veszélyforrást jelent a munkavállalóra nézve.

Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz).

A gépek, berendezések, illetve a technológiák két csoportra oszlanak a munkavédelem rendszerében:

Veszélyes

Besorolása az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1/a számú melléklete alapján. (lásd: Veszélyes gépek menüpont). Felülvizsgálata az időszakos biztonsági felülvizsgálat.

Nem veszélyes

A nem veszélyes gépek esetében időszakos ellenőrző felülvizsgálatról van szó, melyet a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről írja elő.

A munkavédelemben különböző eljárások vonatkoznak a veszélyes, illetve a veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök-, technológia használatára/ üzemeltetésére. Ezért fontos meghatározni, hogy az adott munkaeszköz mely kategóriába tartozik.

1. Időszakos biztonsági felülvizsgálat

A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. (Mvt. 23. § 1)

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot - kivéve a veszélyes technológia esetét - szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti.

A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia és - ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte - annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.

Ha a vizsgálatot végző megállapításai szerint a munkaeszköz, technológia az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit nem elégíti ki, a feltárt hiányosságot, hiányosságokat ki kell javítani és csak az ismételt vizsgálat alapján megfelelőnek ítélt eszköz esetében engedélyezhető a használatba vétel. A hibaelhárítást dokumentálni kell!

A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

2. Időszakos ellenőrző felülvizsgálat:

A 14/2004 FMM rendelettel ellenőrzési körbe vonták a nem veszélyes munkaeszközöket is.

A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében - ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől - a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint - ha a munkaeszközön az új munkahelyen történő felállítását megelőzően végeztek szerelési munkát - a használatba vétel előtt a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről a megbízott személy** ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik. (14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 4. § 1)

** megbízott személy: az a munkavállaló vagy polgári jogi szerződés alapján munkát végző külső szakember, akit a munkáltató meghatározott feladatok (pl. munkaeszköz karbantartása, megvizsgálása, ellenőrző felülvizsgálat, időszakos ellenőrző felülvizsgálat) elvégzésére írásban bíz meg, és rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges szakmai képesítéssel, tapasztalattal és gyakorlattal)

Időszakos ellenőrző felülvizsgálat során megvizsgálják, hogy a veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök a használat során bekövetkező elhasználódás vagy egyéb ok miatt a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét nem veszélyeztetik-e.

A munkáltató gondoskodik az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi elvégzéséről.

Anem veszélyes gépek ellenőrző felülvizsgálata nem munkabiztonsági szaktevékenység, ennek ellenére egy munkavédelmi szakember sokkal könnyebben átlátja és fogalmazza meg az adódó problémákat

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, a felülvizsgálat gyakoriságát, a felülvizsgálat módját a munkáltató írásban határozza meg, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció vonatkozó előírásaira.

A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet. (14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 5. §).

A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni.

Ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják a legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkáltató tárgyi eszköz alkalmazásával (pl. a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel) tájékoztatást nyújt.

 

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép