Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Orvosi alkalmassági vizsgálatok

Az 1993. évi XCIII Törvény (Mvt) 49. § értelmében, a munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha:

 • a munka ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
 • foglalkoztatása az egészségét, testi épségét (fiatalkorú esetén egészséges fejlődését) károsan nem befolyásolja,
 • foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
 • mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti,
 • a munkára – külön jogszabályokban meghatározott alkalmassági feltételek szerint – alkalmasnak bizonyult.

Az egészségügyi (munkaköri) alkalmasságot a foglalkozás-egészségügyi orvos előzetes, illetve időszakos vizsgálatok alapján dönti el.

A munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevételével tartozik gondoskodni a munkavállalók előzetes, időszakos, soron kívüli, munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasságának vizsgálatáról, valamint -ha szükséges- a záró vizsgálatról.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás vagy szolgáltató igénybevétele minden esetben kötelező.

Munkaköri alkalmassági vizsgálat

Annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.

Szakmai alkalmassági vizsgálat

A szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat;

Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat

Annak megállapítása, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben kórokozó hordozása mások egészségét nem veszélyezteti;

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálat

A munkaköri és a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata lehet előzetes, időszakos és soron kívüli. A munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése a 8. §-ban meghatározott esetekben záróvizsgálattal egészül ki.

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat

A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § értelmében előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

 • A munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően
 • A munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha:
 • fizikai munkát végez
 • fiatalkorú,
 • nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve
 • A kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt - kivéve a (2) bekezdés szerinti személyeket - minden munkavállalónál, ha
 • közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez
 • a külföldi munkavégzés és a munkakörnyezete a hazainál nagyobb megterhelést ró a munkavállalóra
 • a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtója a munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja
 • kirendelés esetén, az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosának

Időszakos vizsgálatok

A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. Az időszakos vizsgálatokat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben meghatározott gyakorisággal kell elvégezni:

 • a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál évente,
 • az idősödő munkavállalónál - amennyiben nem tartozik a c)-i) pontok hatálya alá - évente,
 • a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3. számú melléklete szerinti fizikai, kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállaló esetében, az ott meghatározott gyakorisággal,
 • a 4. számú melléklet szerinti fokozottan baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkozatott ilyen tevékenységet végző munkavállalónál a mellékletben szereplő gyakorisággal,
 • a 5. számú melléklet szerint fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál évente,
 • a pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett, a 6. számú melléklet szerinti munkavállalónál évente,
 • a külön jogszabály szerinti korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkozatott olyan munkavállalónál, aki nem tartozik a b)-e) pontok hatálya alá, évente,
 • külföldi munkavégzés esetén az a)-f) pontok hatálya alá tartozó munkavállalónál (amennyiben az időszakos munkaalkalmassági vizsgálatok elvégzése külföldön nem biztosított), átmeneti itthon-tartózkodása alkalmával, illetve hazalátogatásakor, legfeljebb évente,
 • a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalónál, továbbá az 1. számú mellékletben szereplő munkakörökben dolgozó munkavállalóknál, illetve tevékenységet végző személyeknél évente kell elvégezni.

Soron kívüli alkalmassági vizsgálat

Akkor szükséges, ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi a munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására.

Szükséges:

 • ha az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön
 • heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően
 • a munkavállaló olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően, valamint a külön jogszabály szerinti 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén a 10 napot meghaladó keresőképtelenséget követően
 • ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved
 • ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan szünetel
 • ha az a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítésre irányuló, a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kérelem benyújtásához szükséges.

 

Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet:

 • a foglalkozás-egészségügyi orvos
 • a háziorvos, illetve a kezelőorvos minden olyan heveny vagy idült betegség után, amely a munkavállaló, illetve a munkát végző személy munkaalkalmasságát befolyásolhatja
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelősége felügyelője
 • a munkáltató vezetője
 • a munkaügyi központ
 • a munkavállaló, a munkát végző személy

 

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép