Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Munkavédelmi bírság

A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a Munkavédelmi törvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására. (Mvt 81.§)

A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval vagy a 40. § (2) bekezdésében meghatározott összehangolási kötelezettség megvalósításáért felelős személlyel vagy szervezettel szemben. 82. § (1).

A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét különösen súlyosan veszélyezteti:

 • munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása;
 • időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása;
 • soron kívüli ellenőrzés elmulasztása;
 • kockázatértékelés elmulasztása:
 • a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya;
 • a munkavégzés összehangolási kötelezettségének elmulasztása;
 • a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka esetére - ideértve a külön jogszabályban meghatározott veszélyforrásokkal járó munkaköröket, sérülékeny csoportot - előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása;
 • foglalkoztatási tilalom megszegése;
 • a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás;
 • a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a jogszabály által előírt mérések elmulasztása.

 

A munkavédelmi bírságot a súlyos veszélyeztetést feltáró felügyelő javaslata alapján a munkavédelmi hatóság szabja ki, az alábbiak mérlegelésével:

 • a veszélyeztetés mértéke
 • a veszélyeztetettek száma
 • a veszélyeztetés időtartamának, ismétlődő jellege
 • a megsértett jogszabályi előírások száma
 • a veszélyeztetés várható következményei
 • a sérülés és az egészségkárosodás mértéke
 • a munkáltató vagy a 40. § (2) bekezdésében meghatározott összehangolási kötelezettséget elmulasztó személy vagy szervezet által foglalkoztatott munkavállalók száma és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege
 • a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték túllépésének mértéke
 • a bírság kiszabására okot adó veszélyeztetés kialakulásához vezető egyéb mulasztás személyi és tárgyi körülményei

Munkavédelmi bírság mértéke

(273/2011. (XII. 20.) Kormányrendelet alapján)

A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként 50 000 Ft.

A bírság teljes összege 10 000 000 Ft-ig terjedhet.

A munkavédelmi hatóságnak lehetősége van a bírság mértékének emelésére és csökkentésére.

A bírság összegét módosító szorzótényezők:

A munkavédelmi bírság mértéke az alapösszeg és különböző szorzók alapján kerül kiszámításra, azzal, hogy a bírság mértéke nem lehet kevesebb a munkavédelmi bírság az Mvt.-ben meghatározott legkisebb vagy több az Mvt.-ben meghatározott legnagyobb összegénél.

A munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során

a) 2–4 munkavédelmi normasértés esetén 1,5-szörösére;
b) 5–7 munkavédelmi normasértés esetén 2-szeresére;
c) 8 vagy annál több munkavédelmi normasértés esetén 3-szorosára emeli meg a munkavédelmi bírság mértékét.

Ha a munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során azt állapítja meg, hogy a munkavállaló súlyos veszélyeztetésének időtartama bizonyítottan

a) egy óránál tovább fennállt, 1,3-szorosára
b) nyolc óránál tovább fennállt, 1,5-szörösére
c) egy hétnél tovább fennállt, 3-szorosára
d) egy hónapnál tovább fennállt, 5-szeresére emeli meg a munkavédelmi bírság mértékét.

Ha munkáltató mulasztása miatt

a) fokozott expozíció következett be, 1,2-szeresére
b) munkabaleset vagy egészségkárosodás következett be, 1,5-szörösére
c) súlyos munkabaleset – kivéve halálos munkabaleset – következett be, 3-szorosára
d) halálos munkabaleset következett be, 10-szeresére emeli meg a munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírság mértékét.

Ha a munkavédelmi hatóság korábbi hatósági eljárása során feltárt súlyos veszélyeztetés miatt a munkáltatóval szemben jogerősen munkavédelmi bírságot szabott ki a hatósági ellenőrzést megelőző két éven belül, akkor a munkavédelmi bírság mértékét 1,5-szörösére emeli meg.

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás vagy természetes személy munkáltató munkavédelmi normasértése esetén a munkavédelmi bírság mértéke 0,8-szorosára csökken.

 

A megállapított munkavédelmi bírság mértékét a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörében legfeljebb 20%-kal megemelheti, ha

 • megállapítja, hogy a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték túllépése a 10%-ot meghaladja
 • megállapítja, hogy a munkavédelmi normában meghatározott mérték túllépése a 10%-ot meghaladja
 • a munkáltató nem bízott meg munkavédelmi szakembert a munkavédelmi feladatok ellátására
 • nincs a munkáltatónál biztosítva a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet szerinti II. vagy III. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál az előírt kockázatértékelés hiányzik
 • a munkavédelmi oktatás nem került megtartásra
 • a munkáltató nem szervezte meg a munkavédelmi képviselő választását olyan esetben, amikor ez kötelező lett volna, vagy nem biztosította a megválasztott munkavédelmi képviselő működési feltételeit
 • jogszabályban meghatározott esetekben a munkáltató nem alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátort, vagy
 • megállapítja, hogy a munkáltató a munkavégzés hatókörében tartózkodó személy életét, testi épségét és egészségét is veszélyezteti.

 

A megállapított munkavédelmi bírság mértékét a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörében legfeljebb 20%-kal csökkentheti ha

 • a munkáltató tényfeltárást segítő magatartást tanúsított
 • a veszélyeztetés megvalósulásában a munkavállaló szabályszegő magatartása is közrejátszott vagy
 • a munkáltató a hatályos munkavédelmi előírásoknál szigorúbb megelőző intézkedéseket valósít meg.

A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírságot telephelyenként szabja ki, amennyiben az azonos időben lefolytatott eljárás során megállapítást nyer, hogy a veszélyeztetést ugyanazon jogszabályi rendelkezést megsértve a munkáltató több telephelyén valósítja meg.

A kiszabott pénzbírságot a munkavédelmi hatóság kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

 

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép