Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Munkavédelmi ellenőrzések

Minden ellenőrzésnek, szemlének a munkakörülmények optimalizálása, biztonságosabbá tétele a célja.

Az ellenőrzések lehetnek: szakmai, vezetői és hatósági ellenőrzés.

A munkáltatói ellenőrzés szempontjai:

A munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.

Az ellenőrzés során figyelembe veendő szempontok:

  • a munkavállaló biztonságos munkavégzésre alkalmas állapota
  • az előírt orvosi vizsgálaton való részvétel
  • a testi épséget nem veszélyeztető ruházat viselése
  • az egyéni és kollektív védőeszközök megfelelő használata és tisztítása
  • a munkaeszközök kezelési utasítás szerinti használata
  • a munkavégzéshez szükséges ismeretek alkalmazása
  • a rend, a fegyelem és a tisztaság megtartása
  • a meghatározott karbantartási feladatok elvégzése
  • a veszélyt jelentő rendellenességek megszüntetése, és az ezzel kapcsolatos intézkedések.

Munkáltatói ellenőrzési formák

A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét (Mvt. 2.§ (2) bekezdésében, ill. az 54.§ (7) b).

Munkavédelmi szemlék, ellenőrzések

A munkáltató köteles gondoskodni a munkahely, a munkaeszközök, a felszerelések és a berendezések rendszeres és folyamatos műszaki karbantartásáról, a munkavállalók biztonságára vagy egészségére veszélyt jelenthető hibák lehető legrövidebb időn belüli elhárításáról, 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. §.

Célszerű a munkáltatónak a belső szabályozási rendjében meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát, a végrehajtás módját, a személyi feltételeket, kötelezettségeket.

Az ellenőrzésbe a munkavédelmi képviselőt (képviselőket) is be kell vonni!

A munkáltatói ellenőrzésen feltárt hiányosságok felszámolása a veszélyeztetés mértékének figyelembe vételével kell, hogy megtörténjen.

A hiányosságok, rendellenességek megszüntetését folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

Rendellenes munkakörülmény ellenőrzése

A Munkavédelmi Törvény 23. § /2/ bekezdésének értelmében a munkakörülményeket az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell, ha a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, rendkívüli körülmények /átalakítás, természeti jelenségek, vagy műszaki okból 30 napon túli használaton kívüli időszak/ bekövetkezése esetén.

Az ellenőrzés elvégzése – a veszélyeztetés jellegétől függően – a munkavédelem, munkabiztonság és munkaegészségügy szaktevékenységének körébe tartozik.

Az ellenőrzésen tapasztalt nem-megfelelőségeket meg kell szüntetni, és azt – a határidők letelte után – vissza kell ellenőrizni.

Soron kívüli ellenőrzések (baleseti vizsgálathoz kapcsolódó)

Soron kívüli ellenőrzés szükséges, ha a munkabalesetet a munkaeszköz biztonságtechnikai hiányossága okozta. A kivizsgálás célja a hasonló jellegű munkabaleset megelőzése.

A vizsgálatot nem csak a balesetet kiváltó munkaeszköznél, hanem a munkáltatónál használt valamennyi hasonló munkaeszközénél el kell végezni.

Szükség esetén az ilyen ellenőrzésbe szakirányú szakértőt is be kell vonni.

Egyedi ellenőrzés (alkoholszondás ellenőrzés)

A munkára képes állapot rendszeres ellenőrzése a veszélyes munkaeszköz kezelésével megbízott vagy veszélyes technológiai tevékenységet ellátó munkavállalóknál elengedhetetlen.

Természetesen az egyéb tevékenységet ellátó munkavállalók esetében is fokozza a munkabiztonságot a szúrópróbaszerű rendszeres ellenőrzés.

 

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép