Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Soron kívüli felülvizsgálat

A munkaeszközre vonatkozó általános követelmény

A munkáltató köteles a munkavállalók munkavégzéséhez olyan munkaeszközt rendelkezésükre bocsátani, amely kialakításában, felépítésében és az alkalmazott védelmi megoldások tekintetében megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, és alkalmas az adott munkahelyi körülmények közötti - a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető - használatra. (14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 12. §)

A munkáltató a munkaeszközök munkavállalók részére történő kiválasztásánál figyelembe veszi a munkavégzés jellemzőit, lehetséges veszélyeit, a munkakörülményeket és a munkaeszköz használatának kockázatait.

Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet. (Mvt 18. § (1) )

Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány). (1993. évi XCIII Törvény (Mvt) 18 § 3.)

Ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeit a munkaeszközök használata során nem lehet a munkavállalók számára teljes mértékben biztosítani, a munkáltató biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések szükség szerinti alkalmazásával a kockázatokat minimálisra csökkenti.

A munkáltató megteszi a szükséges karbantartási intézkedéseket annak biztosítására, hogy a munkaeszköz teljes élettartalma alatt feleljen meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek.

Soron kívüli felülvizsgálat

A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül vizsgálnia kell, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be.

Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani!

Az ellenőrzés - a veszélyeztetés jellegétől függően - munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. [Mvt. 23. § (2) bekezdés a) pont].

A megállapításokat, intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet a munkaeszköz dokumentációja mellett kell megőrizni.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

  • az ellenőrzést kiváltó esemény időpontját
  • a veszélyeztetés lefolyásának ismertetését
  • az elhárítás időpontját, módját
  • a hozott intézkedéseket,
  • az elhárítást végző(k) nevét, beosztását
  • a soron kívüli ellenőrzést végző(k) nevét, képesítését
  • dátum, aláírás(ok).

Soron kívüli ellenőrzések

  • Munkaeszköz soron kívüli ellenőrzése
  • technológia soron kívüli ellenőrzése
  • egyéni védőeszköz soron kívüli ellenőrzése

 

A munkaeszközökön végzett időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzését és a felülvizsgálat időpontját a munkaeszközön felül kell tüntetni.

Egyéni védőeszközzel történt munkabaleset esetén a megfelelőség vizsgálata annak megállapítását jelenti, hogy a fennálló kockázatok ellen a megfelelő védőeszközt biztosították-e, azt rendeltetésszerűen használták-e, elsődlegesen ide értve, hogy a védőeszköz a védelmi képességét megőrizte-e?

Ennek keretében a munkáltató belső előírását (meghatározás), a kiválasztás, illetőleg használat szakszerűségét kell vizsgálni.

Nem tartozik ide az EK-típustanúsítvány kiadását követően a bejelentett tanúsító szervezet által lefolytatott ellenőrző vizsgálat, csak az EK-típustanúsítványban meghatározottak alapján a tájékoztatóban is rögzítettek betartásának vizsgálata.

Újraindítást megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálat

Ha bármilyen okból a veszélyes gépet, technológiát, berendezést leállították és azon változtatást, javítást, áthelyezést hajtottak végre, akkor el kell végezni az újraindítást megelőző vizsgálatot, ami nagyjából azonos a munkavédelmi üzembe helyezéssel.

 

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép