Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Veszélyes anyagok

Veszélyes anyagok és készítmények:

Minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet.

A törvény szerint

  • veszélyes anyag: valamennyi, a 3–5. §, illetőleg – külön jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése hiányában – a 2000. december 31-ig irányadó jogszabályok alapján veszélyesként osztályozott anyag,
  • veszélyes készítmény: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során veszélyes besorolást kap.

A veszélyesség megállapításának szempontjai

1. Fizikai-kémiai tulajdonságok

1.1. Robbanásveszélyes

1.2. Égést tápláló, oxidáló

1.3. Fokozottan tűzveszélyes

1.4. Tűzveszélyes

1.5. Kevésbé tűzveszélyes

1.6. Egyéb tényezők

2. Toxikológiai sajátosságok

2.1. Nagyon mérgező

2.2. Mérgező

2.3. Ártalmas

2.4. Maró

2.5. Irritatív

2.6. Túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló)

2.7. Specifikus egészségkárosító sajátosságok: szerv vagy szervrendszer specifikus hatások heveny, félheveny vagy idült mérgezésben vagy azt követően, amelyek súlyosak és nem súlyosak, reverzíbilisek vagy irreverzíbilisek lehetnek

2.8. Rákkeltő

2.9. Mutagén

2.10. Reprodukció-károsító (szaporodást károsító)

2.10.1. fertilitást károsító

2.10.2. utódkárosító

2.10.2.1. teratogén

2.10.2.2. embriotoxikus

2.10.3. (utód)generáció-károsító

2.10.4. egyéb reprodukciót károsító hatás

2.11. Egyéb jellemző tulajdonságok

2.11.1. bőrön át felszívódik

2.11.2. kumulálódik

2.11.3. egyéb (pl. átmenetileg vagy tartósan hatástalan szöveti raktározás, tárolódás)

3. Ökotoxikológiai, környezetkárosító, környezetszennyező sajátosságok

 

Egy készítmény veszélyességét a gyártónak kell vizsgálni, minősíteni, osztályba sorolni, és bejelenteni. Erre a törvény és a rendeletek is útmutatást adnak.

Ha egy készítmény veszélyes, akkor azt a csomagolásán fel kell tüntetni, és a jogszabályokban meghatározott címkével, és címke tartalommal kell ellátni.

A veszélyes anyagokkal végzett tevékenység feltételei

A Törvény értelmezésében tevékenységnek számít a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos előállítás - ideértve a bányászatot (feltáró fúrás, kitermelés) is -, a gyártás, a feldolgozás, a csomagolás, címkézés, osztályozás, a tárolás, az anyagmozgatás, a forgalmazás, az értékesítés, a felhasználás, továbbá a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálat.

A veszélyes anyagokkal való tevékenység munkahelyi feltételeit és konkrét szabályait az anyag biztonsági adatlapja és a vonatkozó jogszabályok alapján, a munkáltató határozza meg, ezért a biztonsági adatlapot be kell szerezni és munkautasítást kell készíteni

A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg.

A biztonsági adatlapokról többet ide kattintva tudhat meg.

 

Bejelentési kötelezettség:

(1) A tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a tevékenység megkezdésével egyidejűleg ezt köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek

(2) A bejelentést meg kell ismételni a bejelentő, illetőleg a bejelentett tevékenység azonosításához szükséges bármely adat megváltozása esetén

(3) A magánszemélyeknek magáncélú, nem foglalkozás körében történő felhasználás céljából veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék vásárlását, illetve felhasználását nem kell bejelenteni.

(4) Az engedély visszavonásáig, illetve érvényességének lejártáig nem kell bejelenteni azt a tevékenységet, amelyet az arra jogosult a kémiai biztonságról szóló törvény hatálybalépésének napján érvényes tevékenységi engedély, illetve országos forgalmazási engedély alapján végez. Az e törvény hatálybalépése előtt kiadott általános tevékenységi engedély, illetőleg országos forgalmazási engedély csak abban az esetben vonható vissza, ha a tevékenység végzése nem felel meg az e törvényben, illetőleg a végrehajtásáról szóló jogszabályokban foglalt feltételeknek

(5) A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel végzett tevékenység előzetes bejelentése nem helyettesíti a veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék előállításához, gyártásához, feldolgozásához vagy felhasználásához szükséges egyéb hatósági engedélyeket

A módosításnak megfelelően a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentése 2012. április 15-étől a Vhr. 13. számú melléklete szerint, de elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon történik.

A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése a Vhr. 13. számú melléklete szerint elektronikus úton az OSZIR által biztosított módon történik.

Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a https://www.antsz.hu főoldalának alján megtalálható és letölthető.

A gyártók, az importálók, a munkáltatók, illetőleg a tevékenységet végzők felelősségi körébe tartozó, e rendelet szerinti kötelezettségek betartását az ÁNTSZ kistérségi intézete ellenőrzi.

 

Kémiai terhelési bírság

Aki

  • a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben,
  • a Kbtv. végrehajtására kiadott jogszabályban,
  • az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
  • az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben vagy
  • a 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben

meghatározott, a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, megszegi, vagy más módon megsérti,

20 millió forintig terjedő kémiai terhelési bírsággal sújtható.

(224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól)

 

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép